Контакты

Телефон: +38 (0642) 41-05-64
Тел./факс: +38 (0642) 59-98-47
E-mail: info@lutri.lg.ua
Адрес: 91042, Украина, г. Луганск,
ул. Возрождения, 11р


Образцы продукции:

трикотажные изделия

штучная печать на ткани

одежда для новорожденных

детский трикотаж
18.04.2011

Публічне акціонерне товариство «Луганська фірма «Лутри»
(91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, код ЄДРПОУ 03332560)

повідомляє, що до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться “29” квітня 2011 року о 15.00 годині, в Луганському коледжу технологiй та дизайну за адресою: м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 41, актовий зал (2 поверх), кімната № 21, додані наступні питання:

 • 7. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 8. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 12. Про депреміювання членів правління за підсумками роботи у 2010 році.
 • 13. Довибори членів правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися «29» квітня 2011 року з 12-00 до 14-30 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «22» квітня 2011 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам - паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Телефон для довідок (0642) 35-71-65

До скликання зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів (в робочі дні: щовівторка та четверга з 10:00 до 12:00 за місцем знаходження товариства: м.Луганськ, вул. Возрожденія, 11Р ( кімната № 24), а також у день проведення зборів за місцем їх проведення з 12:00 до 14:30. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер, Євтушенко Л.В., тел. (0642) 35-71-90.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Луганська фірма «Лутри» вносяться за місцезнаходженням товариства за адресою: 91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Довідки за телефоном: (0642) 35-71-65.


29.03.2011

Публічне акціонерне товариство «Луганська фірма «Лутри»
(91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, код ЄДРПОУ 03332560)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться “29” квітня 2011 року о 15.00 годині, в Луганському коледжу технологiй та дизайну за адресою: м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 41, актовий зал (2 поверх), кімната № 21.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися «29» квітня 2011 року з 12-00 до 14-30 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «22» квітня 2011 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам - паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Телефон для довідок (0642) 35-71-65

Порядок денний:

 • 1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на чергових загальних зборах ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ «Луганська фірма «Лутри».
 • 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Луганська фірма «Лутри» про результати діяльності у 2010 році.
 • 4. Звіт Правління ПАТ «Луганська фірма «Лутри» про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
 • 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Луганська фірма «Лутри» про результати діяльності у 2010 році. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 • 6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Луганська фірма «Лутри» за 2010 рік. Розподіл прибутку товариства ПАТ «Луганська фірма «Лутри» за підсумками роботи у 2010 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «Луганська фірма «Лутрі» (тис. грн.)


Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 28999 29055
Основні засоби 27169 27620
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1194 950
Сумарна дебіторська заборгованість 373 419
Грошові кошти та їх еквіваленти 263 66
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 27714 27964
Статутний капітал 26464 26464
Довгострокові зобов’язання - 202
Поточні зобов’язання 1285 884
Чистий прибуток (збиток) 0,1 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17642696 17642696
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 77

До скликання зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів (в робочі дні: щовівторка та четверга з 10:00 до 12:00 за місцем знаходження товариства: м.Луганськ, вул. Возрожденія, 11Р ( кімната № 24), а також у день проведення зборів за місцем їх проведення з 12:00 до 14:30. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер, Євтушенко Л.В., тел. (0642) 35-71-90.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів подаються за місцезнаходженням товариства за адресою: 91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів, у письмовій формі. Довідки за телефоном: (0642) 35-71-65.

Наглядова Рада ПАТ «Луганська фірма «Лутри»