Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 17.04.2010 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про місцеву та регіональну галузеву раду підприємців

   / 01:51 17.04.10  

1. Місцева та регіональна галузева рада підприємців є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється
при обласній, Київській та Севастопольській, міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі —
галузева рада).

2. Галузева рада у  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями галузевої ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів
виконавчої влади і суб’єктів господарювання на засадах
партнерства, відкритості та прозорості, а  також у реалізації
державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

2) підготовка в  установленому порядку пропозицій щодо
перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) участь у  підготовці до розгляду питань щодо створення
сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації
державної регуляторної політики;

4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних
програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх
виконання;

5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування пропозицій щодо:

формування та реалізації державної економічної, податкової та
митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів
суб’єктів господарювання;

створення правових, економічних та організаційних умов для
забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в 
регіоні;

розв’язання спірних питань, що виникають у  сфері
підприємництва;

упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду
(контролю) перевірок суб’єктів господарювання;

6) установлення громадського контролю за дотриманням органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при
розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур,
передбачених Законами України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» ( 1160–15 ) та «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ( 2806–15 );

7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи,
популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької
діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів
вітчизняного підприємництва.

4. Галузева рада має право:

1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі
групи, залучати в  установленому порядку до участі в їх роботі
представників органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками)
та громадських організацій, а також незалежних експертів;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для
виконання покладених на неї завдань;

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що
належать до її компетенції;

4) подавати місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її
компетенції;

5) брати участь в  установленому порядку через своїх
представників, визначених відповідною колегією, у  проведенні
щорічної оцінки та атестації державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з  регулюванням
підприємницької діяльності;

6) делегувати в установленому порядку своїх представників до
складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців, повноваження яких
пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності.

Місцева галузева рада підприємців делегує також своїх
представників до складу регіональної галузевої ради підприємців, а 
регіональна галузева рада підприємців — до складу Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України та громадських рад при центральних
органах виконавчої влади.

5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі
взаємодії та партнерства з  органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, а також об’єднаннями підприємців.

6. Склад галузевої ради формується з  числа представників
суб’єктів господарювання, об’єднань підприємців відповідної галузі
та у разі необхідності інших галузевих рад.

Персональний склад галузевої ради затверджується відповідною
держадміністрацією згідно з  поданими заявками протягом
30 календарних днів з дати їх подання.

Склад галузевої ради щороку оновлюється.

7. Галузева рада обирає з числа своїх членів голову, двох
його заступників, а  також своїх представників до складу колегії
місцевих та регіональних галузевих рад.

8. Члени галузевої Ради виконують свої обов’язки на
громадських засадах.

9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що
проводяться не рідше одного разу на місяць для місцевої галузевої
ради підприємців і не рідше одного разу на три місяці для
регіональної галузевої ради підприємців.

10. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої
ради розміщується у місцевих засобах масової інформації, а також
на офіційному веб-сайті відповідної районної, районної у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації не пізніше ніж за п’ять
календарних днів до дати проведення засідання.

11. Для вирішення спільних питань утворюється колегія з числа
представників місцевих та галузевих рад.

Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу.

Позачергове засідання колегії галузевих рад проводиться за
ініціативою одного з голів галузевої ради або керівника органу
виконавчої влади.

На засіданнях таких колегій головують почергово голови
галузевих рад.

12. Галузева рада та колегія галузевих рад на своїх
засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який
підписується головою та секретарем засідання.

13. Рішення галузевої ради та колегії галузевих рад
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

14. Галузева рада систематично інформує громадськість через
засоби масової інформації про свою діяльність.

15. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.

16. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.

17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої
ради здійснюється відповідним територіальним органом
Держкомпідприємництва.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 518
 
 [ подробнее... ] posted by: svyat [ ]

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 21.05.2009 № 518

   / 01:48 17.04.10  

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 21.05.2009 № 518КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 
від 21 травня 2009 р. N 518
Київ

Про утворення місцевих та
регіональних галузевих рад підприємців


З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до
участі у  формуванні державної політики у сфері підприємництва,
запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів
рішень органів виконавчої влади, які стосуються реалізації
державної регуляторної політики, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про місцеву та регіональну
галузеву раду підприємців, що додається.

2. Установити, що діяльність місцевих та регіональних
галузевих рад підприємців координується Радою підприємців при
Кабінеті Міністрів України.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

4. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям:

забезпечити утворення протягом двох місяців місцевих
галузевих рад підприємців при районних, районних у мм. Києві та
Севастополі державних адміністраціях;

утворити протягом трьох місяців регіональні галузеві ради
підприємців при обласних, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях;

забезпечити розміщення у місцевих засобах масової інформації,
а також на офіційних веб-сайтах відповідних державних
адміністрацій не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати
проведення організаційних зборів з  питань формування складу
відповідних галузевих рад підприємців оголошень про день та час
проведення таких зборів;

забезпечити проведення протягом двох тижнів організаційних
зборів місцевих галузевих рад підприємців з  метою обрання голів
таких рад, їх заступників, секретарів та представників до складу
відповідних регіональних галузевих рад підприємців;

затвердити протягом трьох місяців склад регіональних
галузевих рад підприємців із числа представників місцевих
галузевих рад підприємців;

вжити заходів до створення належних умов для роботи місцевих
та регіональних галузевих рад підприємців;

забезпечити участь своїх представників і представників
районних державних адміністрацій у  засіданнях місцевих та
регіональних галузевих рад підприємців;

забезпечити постійне інформування громадськості про роботу
місцевих та регіональних галузевих рад підприємців шляхом
розміщення повідомлень у місцевих засобах масової інформації, а 
також на офіційних веб-сайтах відповідних державних адміністрацій.

5. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва забезпечити методологічне супроводження діяльності
місцевих та регіональних галузевих рад підприємців.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити
місцеві галузеві ради підприємців.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади протягом чотирьох місяців переглянути і оновити склад
громадських рад, а  також забезпечити участь представників своїх
територіальних органів у  засіданнях відповідних регіональних
галузевих рад підприємців.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 518
 
 [ подробнее... ] posted by: svyat [ ]