Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 15.04.2009 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

«Організація підприємницької справи. Роботодавець: форми та методи спілкування для досягнення результатів».

   / 21:46 15.04.09  

Саме з такою пропозицією, щодо проведення майстер класу до Луганської регіональної торгово – промислової палати звернулося керівництво Луганського будівельного технікуму від імені студентів цього закладу.
Керівництво Регіональної палати підтримало цю пропозицію. Ціллю проведення майстер – класу було надання студентам основних засад, щодо створення підприємницької справи, відтворення дійсної картини при веденні підприємницької діяльності та надання інструментів при спілкуванні з роботодавцем при працевлаштуванні.


Майстер – клас проводили тренери Луганської регіональної торгово – промислової палати та працівники управління економіки Луганської міської ради.


Програма майстер — класу була розрахована на п’ять годин, крім теоретичних матеріалів по темі тренери:
Богаченко Валентина Іванівна — член Луганської регіональної торгово – промислової палати, член ради спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємців України, член Національного комітету малого та середнього бізнесу при ТПП України, начальник організаційного відділу Регіональної палати,
Єрошкін Юрій Сергійович — юрисконсульт Луганської регіональної торгово — промислової палати,
Шистер Катерина Борисівна — завідувачка сектором кадрової роботи та управління якістю Луганської регіональної торгово — промислової палати,
Можаєва Марина Станіславівна — менеджер Перевальського центру підтримки бізнесу, член Луганської регіональної торгово – промислової палати провели ділові ігри з учасниками заходу.

Кожен учасник мав нагоду себе репрезентувати, поставити будь – яке запитання. На всі запитання тренери надали вичерпні відповіді. При своїй презентації учасники майстер – класу виказали ґрунтовні знання, щодо організаційно — правової форми Луганської регіональної торгово – промислової палати. Майже всі вони в анкеті — презентації позначку, що Луганська регіональна торгово – промислова палата – це
добровільне об’єднання підприємців та організацій, недержавна самоврядна статутна організація, створена на засадах членства, що має статус юридичної особи.
.

Учасники майстер – класу виказали подяку та бажання продовжити організацію та проведення таких заходів:
начальнику управління економіки Луганської міської ради Дроботенко С. П.,
президенту Луганської регіональної торгово – промислової палати Болдирь Г. М. та тренерам і організаторам Регіональної палати.
 — директору Луганського будівельного технікуму Ходирєвій О.Т.


«ГРИВНА ПЛЮС»
 
 [ подробнее... ] posted by: svyat [ ]

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБЛЯТЬ ЗНАЧНІ КРОКИ СВОЄЇ КОНСОЛІДАЦІЇ.

   / 21:35 15.04.09  

Найактуальнішою проблемою у справі підтримки підприємництва на думку громадських організацій Луганської області є виконання законів. Вони відзначають, що на сьогодні в Україні прийнято низку прогресивних законів, а  діалог влади й бізнесу повинен сприяти поліпшенню бізнес-середовища, але цього ще не сталося. Чи не єдиним позитивом в роботі над поліпшенням бізнес — середовища стало, прийняття Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який почав діяти з 01.01.2008 року і стаття 20 дає право громадським організаціям д приймати участь в перевірках.
Консолідуючи свої зусилля громадські організації «Луганське регіональне відділення Спілки підприємців малих середніх і приватизованих підприємств України»- голова БОГАЧЕНКО В.І., «Луганське обласне відділення професійної Спілки таксистів України» — голова ДЕВІЦЬКИЙ М.І. та «Профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва „Наше право“» — голова МІРОШНИЧЕНКО. Г. В. підписали двохсторонні угоду про співпрацю стосовно розвитку та впровадження реформ у сферах громадського життя, підприємництва та реалізації регуляторної політики.
Предметом угоди є співробітництво СТОРІН, яке спрямоване на об’єднання зусиль по забезпеченню відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб, публічне обговорення результатів громадської експертизи, розробка та лобіювання актів органів виконавчої влади, моніторинг рішень відповідних органів виконавчої влади, аналізу стану відкритості влади щодо тематик запитів, визначення співвідношення між правом власності на інформацію, ефективній реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку підприємництва, Стратегічного плану економічного розвитку міста Луганська та області, об’єднанню зусиль по ефективній реалізації регуляторної політики та забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Громадські організації зобов’язалися діяти спільно та максимально координувати свою діяльність, спрямовану на консолідацію системних підходів по проблемам громадянського суспільства на вдосконалення нормативно – правових актів, які стосуються підприємницьких структур та приватних підприємців та посилити свій вплив на органи виконавчої влади міста Луганська та області з ціллю виконання Конституції України, законів України та актів Президента України.

Виконавчий директор Луганського регіонального
відділення Спілки підприємців малих середніх і
приватизованих підприємств України"

Ірина БОГАЧЕНКО.
запис на прийом 8095455548
 
 [ подробнее... ] posted by: svyat keywords: громадськІ органІзацІЇ роблять значнІ кроки своЄЇ консолІдацІЇ. найактуальнЈшою проблемою у справЈ пЈдтримки пЈдприємництва на думку громадських органЈзацЈй луганської областЈ є виконання законЈв. вони вЈдзначають, що на сьогоднЈ в українЈ прийнято низку прогресивних законЈв, а дЈалог влади й бЈзнесу повинен сприяти полЈпшенню бЈзнес-середовища, але цього ще не сталося. чи не єдиним позитивом в роботЈ над полЈпшенням бЈзнес - середовища стало, прийняття закону україни вЈд 05.04.2007 № 877-v “про основнЈ засади державного нагляду (контролю) у сферЈ господарської дЈяльностЈ”, який почав дЈяти з 01.01.2008 року Ј стаття 20 дає право громадським органЈзацЈям д приймати участь в перевЈрках. консолЈдуючи свої зусилля громадськЈ органЈзацЈї «луганське регЈональне вЈддЈлення спЈлки пЈдприємцЈв малих середнЈх Ј приватизованих пЈдприємств україни»- голова богаченко в.І., «луганське обласне вЈддЈлення професЈйної спЈлки таксистЈв україни» - голова девІцький м.І. та «профспЈлка працЈвникЈв кооперацЈї та Јнших форм пЈдприємництва «наше право»» - голова мІрошниченко г.в. пЈдписали двохстороннЈ угоду про спЈвпрацю стосовно розвитку та впровадження реформ у сферах громадського життя, пЈдприємництва та реалЈзацЈї регуляторної полЈтики. предметом угоди є спЈвробЈтництво сторІн, яке спрямоване на об’єднання зусиль по забезпеченню вЈдкритостЈ у дЈяльностЈ органЈв влади, їх посадових та службових осЈб, публЈчне обговорення результатЈв громадської експертизи, розробка та лобЈювання актЈв органЈв виконавчої влади, монЈторинг рЈшень вЈдповЈдних органЈв виконавчої влади, аналЈзу стану вЈдкритостЈ влади щодо тематик запитЈв, визначення спЈввЈдношення мЈж правом власностЈ на ЈнформацЈю, ефективнЈй реалЈзацЈї заходЈв нацЈональної програми сприяння розвитку пЈдприємництва, стратегЈчного плану економЈчного розвитку мЈста луганська та областЈ, об’єднанню зусиль по ефективнЈй реалЈзацЈї регуляторної полЈтики та забезпечення сприятливих умов для розвитку пЈдприємництва. громадськЈ органЈзацЈї зобов’язалися дЈяти спЈльно та максимально координувати свою дЈяльнЈсть, спрямовану на консолЈдацЈю системних пЈдходЈв по проблемам громадянського суспЈльства на вдосконалення нормативно – правових актЈв, якЈ стосуються пЈдприємницьких структур та приватних пЈдприємцЈв та посилити свЈй вплив на органи виконавчої влади мЈста луганська та областЈ з цЈллю виконання конституцЈї україни, законЈв україни та актЈв президента україни. виконавчий директор луганського регЈонального вЈддЈлення спЈлки пЈдприємцЈв малих середнЈх Ј приватизованих пЈдприємств україни» Ірина богаченко. // [ ]