Главная / Город / История Луганска / Исторические карты

Історичні мапи   ●   Исторические карты   ●   History of map's

 
         
 • рік 1850  1
 •  
 • год 1850  1
 •  
 • year 1850  1
 • рік 1263 - Литва   1  2  3  4  5  6
 •  
 • год 1263 - Литва   1  2  3  4  5  6
 •  
 • yaer 1263 - Lithuania  1  2  3  4  5  6
 • Сарматія антична  1
 •  
 • Сарматия античная  1
 •  
 • Sarmatyya is ancient  1
 • Велике князівство Литовське  1
 •  
 • Великое княжество Литовское  1
 •  
 • Great principality is Lithuanian  1
 • Утворення Великого кязівства Литовського  1
 •  
 • Образование Великого княжества Литовского  1
 •  
 • Formation of Great principality of Lithuanian  1
 • Велике князівство Литовське у XV-XVI сторіччі  1
 •  
 • Великое княжество Литовское в XV-XVI столетиях  1
 •  
 • Great principality Lithuanian in the XV-XVI centuries  1
 • Територія Київської держави до 1132 року  1
 •  
 • Территория Киевского государства до 1132 года  1
 •  
 • Territory of the Kievan state to 1132 years  1
 • Русь-Україна та суміжнi землі періоду монгольського вторгнення  1
 •  
 • Русь-Украина и приграничные земли периода монгольского вторжения  1
 •  
 • Russia-Ukraine and border-line earths of period of mongolian encroachment   1
 • Східні слов’яни у VIII - серед.IX століттях  1  2  3
 •  
 • Восточные славяне в VIII - серед.IX веках  1  2  3
 •  
 • East slavs in VIII - sered.IX ages  1  2  3
 • Хазарський каганат  1
 •  
 • Хазарский каганат  1
 •  
 • Khazarskyy kaganat  1
 • Київська Русь на прикінці ХІ ст.
    1  2  3
 •  
 • Киевская Русь к концу ХІ в.
    1  2  3
 •  
 • Kievan Russia by the end of XI ages
    1  2  3
 • Київська Русь на прикінці ХІI ст.
    1  2  3
 •  
 • Киевская Русь к концу ХІI в.
    1  2  3
 •  
 • Kievan Russia by the end of XII ages
    1  2  3
 • Похід Івана ІІІ  1
 •  
 • Поход Ивана ІІІ  1
 •  
 • Hike of Ivan III  1
 • Засічні лінії та сторожи у часи Івана ІV та Б.Годунова  1  2
 •  
 • Засечные линии и сторожи при Иване ІV и Б.Годунове  1  2
 •  
 • Zasechnye lines and watches at Ivan IV and B.Godunov  1  2
 • Київська Русь у IX-X століттях  1
 •  
 • Киевская Русь в IX-X веках  1
 •  
 • Kievan Russia in IX-X ages  1
 • Східна Європа до 1054 року  1
 •  
 • Восточная Европа до 1054 года  1
 •  
 • East Europe to 1054 years  1
 • Русь до середини XIII ст.  1  2  3  4
 •  
 • Русь до средины XIII в.  1  2  3  4
 •  
 • Russia to the mean XIII years  1  2  3  4
 • Засічна лінія (Ново-Кальміуський шлях)  1
 •  
 • Засечная черта (Ново-Кальмиусский шлях)  1
 •  
 • Zasechnaya line (Novo-kal'myusskyy shlyakh)  1
 •